PROGRAM BADAŃ

Celem przeprowadzenia „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” jest dostarczenie danych na temat stanu żywych zasobów tego obszaru. Zbierane będą dane dotyczące parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Badane będą poszczególne elementy sieci troficznej, jak również wybrane parametry fizykochemiczne wody i osadów. Prowadzone będą także testy mające na celu ocenę toksyczności osadów oraz toksyczności oczyszczonych ścieków i zasolonych wód wprowadzanych do Zatoki Puckiej w efekcie budowy kawern.

Uzyskane wyniki posłużą m.in. do:

 • ilościowej i jakościowej oceny zasobów pokarmowych dla ryb;
 • oceny struktury ichtiofauny;
 • oceny kondycji ryb;
 • oceny podstawowych parametrów biologiczno-eksploatacyjnych gatunków komercyjnych;
 • oceny warunków do bytowania i rozrodu ryb;
 • oceny zasobów ryb pod kątem bezpieczeństwa ich konsumpcji.

Wyniki badań posłużą jako merytoryczna podstawa do zaplanowania działań mających na celu poprawę stanu żywych zasobów na Zatoce Puckiej.

Program badań 2019

Badania chemiczne i toksykologiczne:

 • toksyczność osadów z użyciem biotestów;
 • zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych oraz mikro i makro elementów w co najmniej dwóch gatunkach ryb;
 • zawartość tłuszczu i kwasów tłuszczowych w próbkach bentosu

Badania makrozoobentosu

 • liczebności i biomasy makrozoobentosu na co najmniej 13 stacjach badawczych
 • epibentosowych zgrupowań omułka na  co najmniej trzech stacjach badawczych;

Badania ichtiologiczno-rybackie

 • połowy badawcze sieciami typu Nordic w co najmniej dwóch rejsach na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej i zewnętrznej w okresie jesienno-zimowym
 • monitoring połowów komercyjnych w trakcie co najmniej 15 rejsów rybackich
 • analiza zawartości przewodów pokarmowych przynajmniej dwóch gatunków ryb złowionych na obszarze Zatoki Puckiej w przynajmniej czterech rejonach badawczych

Program badań 2020

Badania chemiczne i toksykologiczne:

 • toksyczność zrzutów oczyszczonych ścieków i zasolonych wód odprowadzanych do Zatoki Puckiej z użyciem biotestów na przynajmniej trzech organizmach wodnych pochodzących z różnych poziomów troficznych
 • zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych oraz mikro i makro elementów w co najmniej dwóch gatunkach ryb;
 • zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w próbkach bentosu

Badania fito i zooplanktonu

 • skład taksonomiczny, liczebność i biomasa fitoplanktonu na 5 stacjach badawczych w okresie styczeń-luty (z wyłączeniem okresów zalodzenia)
 • skład taksonomiczny, liczebność i biomasa na 5 stacjach badawczych w okresie styczeń-luty (z wyłączeniem okresów zalodzenia)
 • temperatura, zasolenie, zawartość tlenu w wodzie, zawartość chlorofilu i biogenów jednocześnie z poborem prób fito i zooplanktonu

Badania wczesnych stadiów rozwojowych ryb

 • występowanie larw i wczesnych stadiów juwenilnych o długości do ok. 3 cm na przynajmniej 15 stacjach badawczych w okresie od kwietnia do lipca na obszarze wewnętrznej i zewnętrznej Zatoki Puckiej (wraz z identyfikacją gatunkową i pomiarem długości ciała)

Badania makrozoobentosu

 • określenie liczebności i biomasy makrozoobentosu na co najmniej 13 stacjach badawczych
 • badania epibentosowych zgrupowań omułka na  co najmniej trzech stacjach badawczych;

Badania ichtiologiczno-rybackie

 • połowy badawcze sieciami typu Nordic w co najmniej dwóch rejsach na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej i zewnętrznej
 • połowy badawcze zespołu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem ryb ciernikowatych przy użyciu sprzętu aktywnego na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej i zewnętrznej w okresie letnim (czerwiec-lipiec) i w trakcie przynajmniej 10 rejsów badawczych
 • monitoring połowów komercyjnych w trakcie co najmniej 20 rejsów rybackich
 • analiza zawartości przewodów pokarmowych przynajmniej dwóch gatunków ryb złowionych na obszarze Zatoki Puckiej w przynajmniej czterech rejonach badawczych

Program badań 2021

Badania chemiczne

 • pomiar stężeń zanieczyszczeń w rybach, w co najmniej trzech gatunkach ryb: dioksyny, polichlorowane bifenyle, ołów, rtęć, kadm, arsen

Badania ichtiologiczno-rybackie

 • połowy badawcze sieciami typu Nordic w co najmniej dwóch rejsach na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej i zewnętrznej w okresie wiosenno-letnim
 • połowy badawcze zespołu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem ryb ciernikowatych przy użyciu sprzętu aktywnego na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej i zewnętrznej w okresie letnim (czerwiec-lipiec) i w trakcie przynajmniej 10 rejsów badawczych
 • monitoring połowów komercyjnych w trakcie co najmniej 25 rejsów rybackich w okresie wiosenno-letnim