Badania wczesnych stadiów rozwojowych ryb

Uwzględniając specyfikę Zatoki Puckiej (np. występujące tam gatunki ryb oraz terminy ich rozrodu), prace będą prowadzone w okresie wiosennym oraz letnim, tj. od kwietnia do lipca. Prace będą prowadzone na siatce 15 stacji zlokalizowanych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej (izobata ok. 1-3 m), obejmujących swym zasięgiem zarówno obszar Zatoki Puckiej wewnętrznej jak i zewnętrznej. Dopuszcza się możliwość przesunięcia pozycji stacji, jeżeli panujące warunki (np. występowanie sprzętu połowowego lub innych przeszkód) nie pozwolą na wykonanie zaciągu precyzyjnie w zaplanowanym miejscu.

Pobór próbek zostanie wykonany za pomocą siatki neustonowej (powierzchniowej) o wymiarach wlotu 1,5 m x 0,5 m (szer. x wys.) i oczkach siatki 500 µm. Siatka ta zostanie wyposażona w przepływomierz (licznik długości drogi przebytej przez narzędzie połowowe), pozwalający na obliczenie objętości przefiltrowanej wody. Siatka zostanie wyposażona w pływaki oraz obciążenie pozwalające na przeprowadzenie zaciągów w warstwie 0-1 m pod powierzchnią. Długość każdego z zaciągów wynosić będzie od ok. 5 do 10 min (w zależności od panujących warunków, np. zakwity).

W trakcie połowów wykonane zostaną pomiary parametrów środowiskowych:

  • temperatura oraz zasolenie wody;
  • przezroczystość wody (metodą krążka Secchiego);
  • kierunek i siła wiatru.

Próby zostaną zakonserwowane na pokładzie jednostki połowowej w formalinie (4% roztwór buforowanej formaliny). Analiza laboratoryjna będzie obejmować wysortowanie larw ryb z całości materiału (lub podpróby), identyfikację larw do gatunku lub najbliższej możliwej jednostki taksonomicznej, a następnie wykonanie pomiarów długości standardowej ciała larw (wszystkich lub odpowiedniej podpróby). Identyfikacja gatunkowa zostanie wykonana w oparciu o „Atlas wczesnych stadiów rozwojowych ryb” autorstwa Horbowej i Feya z 2013 r. Liczebność larw na poszczególnych stacjach zostanie określona w standaryzowanej jednostce: n/m3 i przedstawiona zarówno w formie tabelarycznej jak i graficznej na wykresach oraz mapach.

Orientacyjne rozmieszczenie stacji, na których będą pobierane próby ichtioplanktonu